วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์(VISION)
"ผู้เรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย"

พันธกิจ(MISSION)

1.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกประเภทมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเเละค่านิยมความเป็นไทย
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่สัมฤทธิผลของงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม
4.พัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์หลัก (GOALS)

ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพในการคิดการสื่อสาร รับผิดชอบต่อสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข