ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวชัญญา พรมอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวนฤมล ปึกคม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการน.ส.วาสนา ฉิมพะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานน.ส.นฤมล เรืองโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวน.ส.สุภาวิดา เดชพลกรัง
ธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก