ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางณภาษร อ๊อกเวชะ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หนึ่งฤทัย กรภัทร์กุลไพศาล
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนางสาวดวงพร สุขกายา
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ