ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางวัชราพร นาคพุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางจันจิรา นนท์พละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางหัสสา กาหล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเนตรดาว ใจผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางวยุรี สำเนียงเย็น
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางสาวธนิดา ป้อมเรือง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์