ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวารี เชื้ออาษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางทวีพร คูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางธิดารัตน์ มีสาระภี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายอรรคพล พวยอ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ
พนักงานราชการนางสาวนฤมล ไต่เมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางสาวอัญชิสา บุญอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางทองคำ คำเต็ม
พนักงานราชการ (แม่บ้าน)