ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาวรัชนี ประตูนิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางวันประภา เนื่องจากจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาววนิดา อะหมัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวณัฏฐพร ทองแดง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีน.ส.วนิดา เกรียงสกุลชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวจุฑามาศ พรมอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี