ข้อมูลกลุ่มกฏหมายและคดี
ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายจักริน มณี
นิติกรชำนาญการ