ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศกลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้ (ที่ปรึกษา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้(ที่ปรึกษา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร.กิติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ที่ปรึกษา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (ที่ปรึกษา)กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวนิรมล พุทธปัญญา
พนักงานธุรการนายคเชนทร์ สว่างอารมย์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์