ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางประภร พูลศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุบิน ณ อัมพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ศึกษานิเทศชำนาญการนางอรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางชวนชื่น ทัศนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายโสภณ อั๋นบางไทร
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวสุชาดา ทองอยู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวพรนภา พรหมศร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนายณรงค์ชัย นาคสุข
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ